Košík: (prázdný)

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů.

Prohlašujeme, že veškeré naše interní procesy týkající se zpracování Vašich osobních údajů probíhají v naší společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jsou zároveň plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Společnost shromažďuje především následující údaje: jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonický kontakt, adresu doručení.

Výše uvedené osobní údaje musíme zpracovávat nejen za účelem vaší identifikace, autorizace a provozování vašeho zákaznického účtu, bez kterého není možné využívat našich služeb, ale i ze zákona s ohledem na plnění zákonných povinností vyplývajícíh z obchodních vztahů nezbytných pro plnění smluvních vztahů.

Jak používáme osobní údaje pro marketing?

Rádi bychom Vás dále informovali, že Vámi sdělený osobní údaj v podobě emailu, zpracováváme pouze pro účely zasílání newsletterů a dále s ním nijak nenakládáme.

Newslettery Vám zasíláme maximálně dvakrát měsíčně, a jeho obsahem jsou obvykle novinky nebo akční nabídky.

Souhlas je účinný ode dne jeho udělení po dobu využívání služeb společnosti, nejdéle pak 5 let, pokud jej písemně neodvoláte. 

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět a požadovat informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžadovat přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Mnohokrát děkujeme a těšíme se na Vaše další návštěvy zde na e-shopu nebo na některé z našich lékáren!

 

Dále nám dovolte Vás informovat o Vašich právech, jakožto subjektů údajů:

A. právo na přístup k osobním údajům

Jakožto subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, a to zejména získání potvrzení o zpracovávání Vašich osobních údajů a informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovanou dobu uložení osobních údajů či sdělení kritéria pro určení doby, informace o zdroji osobních údajů, informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

B. Právo na opravu a výmaz osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a výmaz osobních údajů, ledaže existuje důvod pro jejich zpracování.

C. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

D. Právo vznést námitky proti zpracování

Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanovení. Stejně tak máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.

E. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj.

Úřad pro ochranu osobních údajů
poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.č.: 234665111
e-mail: posta@uoou.cz
web: www.uoou.cz
(dále jen „Úřad pro ochranu osobních údajů“)

F. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

G. Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro zasílání newsletterů a zpracování není nezbytné k plnění zákonné povinnosti.

 

Tyto Informace o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018

Doporučené

BIO výrobky jsou registrované u KEZ o.p.s., kód certifikace je: CZ-BIO-001